Matura geografia rozszerzona pytania zadania notatki część 5

Ekologia

a) determinizm geograficzny- pogląd popularny na przełomie XVII i IXX  wieku. Jest to pogląd przypisujący środowisku nadrzędną rolę w rozwoju społeczno gospodarczym. Środowisko decyduje o rozwoju gospodarczym. (Monteskiusz twierdził, ze klimat to 1 władza na ziemi; decyduje o wyglądzie ludzi, kolorze skóry, zachowanie => pogląd ten dał podstawy faszyzmu)

Klub rzymski- 1986r. grupa 80 naukowców, która miała za zadanie zbadać stan rozwoju ludzkości: rozwój demograficzny, produkcje żywności, stopień wykorzystywania zasobów naturalnych, produkcję przemysłową, zanieczyszczenie środowiska. Wynikiem ich pracy były Raporty Rzymskie. Stwierdzono, że przy takim wykorzystaniu środowiska jakie wtedy było stracimy możliwość rozwoju za około 20 lat.

1948r.- została założona Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. I organizacja międzynarodowa zajmującą się ochroną środowiska, przekształcona w Światową Unię Ochrony Przyrody.

Szczyty ziemi- 1992r. I szczyt ziemi w Rio de Janeiro: uchwalono dokument „Agenda 21”, który przedstawia zasady zrównoważonego rozwoju/ekorozwój– jest to rozwój godzący prawa przyrody i ekonomii.

Monitoring środowiska– jest to naukowo zorganizowany system ciągłych obserwacji i badań środowiska w celu przewidzenia zmian i zareagowania na nie w sytuacji zaburzeń.

2002r.– II szczyt ziemi w Johannesburgu, brali w nim udział przedstawiciele prawie wszystkich państw, uchwalono deklarację Johannesburską dotyczącą poprawy rozwoju państw- likwidacja różnic miedzy bogatą północą a biednym południem; zmniejszanie obszarów biedy na świecie.

Park Narodowy- jest to prawnie chroniony obszar o powierzchni powyżej 500ha. Powołany przez sejm i senat. W parkach narodowych zakazana jest działalność gospodarcza, poza działalnością turystyczną, edukacyjną i naturalnym rolnictwem. Park Narodowy ma swoją straż, można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach, jest limit turystów, którzy mogą wejść do PN. W Polsce są 23 Parki Narodowe.

Rezerwaty Przyrody-powoływane do życia przez Ministra Ochrony Środowiska, są to obszary poniżej 500ha. Wyróżniamy rezerwaty: ścisłe-zakazana wszelka działalność człowieka oraz rezerwaty częściowe- ochrona jakiegoś konkretnego gatunku, dopuszczalna działalność człowieka np. edukacja, odtwarzanie zagrożonego gatunku.

Demografia

Bezrobocie technologiczne– postęp technologiczny zastępuje pracę rak ludzkich; ludziom żyje się lżej; występuje w krajach wysoko i średnio rozwiniętych.

Bezrobocie ukryte– nie ma danych gdzie jest bezrobocie; każdy pracuje

sezonowe- sezonowo wzrasta bezrobocie, zazwyczaj po wakacjach

Bezrobocie koniunkturalne– brak miejsc pracy występujący w wyniku masowego zwalniania robotników w momencie powstania nadprodukcji konsekwencją jest brak popytu na wyprodukowane towary

strukturalne- brak miejsc pracy powstały w wyniku zmian strukturalnych w gospodarce co skutkuje likwidacja niektórych gałęzi struktury gospodarki to powoduje wysokość tego bezrobocia zależy od skłonności siły roboczej do zmiany zawodu lub miejsca zamieszkania.

Rolnictwo

Płodozmian- polega na ustaleniu takiej kolejności zasiewu aby każdej z roślin stworzyć jak najlepsze warunki wegetacji i dobrze wykorzystać glebę bez pogarszania jej żyzności jest powszechnie stosowany na całym świecie.

System Tarasowy- dotyczy miedzy innymi uprawy ryżu na terenach monsunowych co pozwala zwiększyć obszar (areał) zasiewów, ułatwia pracę ludzi i maszyn, spowalnia spływanie wody a tym samym erozje gleby i pozwala racjonalnie wykorzystać wodę.

System polderowy- zrodził się w klimacie umiarkowanym ciepłym, stwarzającym najlepsze warunki do życia człowieka tu szybko rosła liczba ludności a z nią zapotrzebowanie na żywność. Powodowało to konieczność powiększenia obszarów rolniczych. W tym celu Holendrzy od XVII wieku osuszają depresje i zmieniają je w pola uprawne w tzw. Poldery.

Rolnictwo naturalne- rozwija się w krajach biednych, zaspokaja potrzeby rolnika i jego rodziny.

towarowe- produkty rolne przeznaczone na sprzedaż.

Rolnictwo obszarnicze- duże obszary uprawne (w średniowieczu- latyfundia) uprawiane przez rolników najemnych i mało zmechanizowane.

Plantacyjno-monokulturowy- rolnictwo towarowe, w którym wykształciła się specjalizacja produkcji np.. kawy lub herbaty. Jest to rolnictwo zmechanizowane, uprzemysłowione- bardzo wydajne; stanowi miejsce pracy dla ludzi z biedniejszych krajów.

Koczowniczy- dotyczy hodowli zwierząt- polega na przemieszczaniu się grupy hodujących zwierzęta w poszukiwaniu pastwisk i wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *